Корпоративно и Търговско право

Нашите адвокати предоставят компетентна правна помощ при учредяването, структурирането и развиването на търговската дейност на клиенти от всички отрасли на икономиката. Целта ни е да подпомогнем многообразните начинания на клиентите си като съчетаем познанието си относно особеностите на българската бизнес среда с международния характер на дейността им.

Нашите услуги включват:

  • Учредяване и правно обслужване на всички видове търговски дружества съгласно Търговския закон;
  • Представителство пред Търговския Регистър;
  • Преобразуване на търговски дружества-сливания, придобивания, придобиване на дялове;
  • Обединения на търговски дружества-консорциуми, холдингови структури;
  • Учредяване на клонове и представителства на чуждестранни дружества в РБ;
  • Правна помощ при получаване на лицензии, изготвяне на споразумения между търговци, подготовка на търговски договори за доставка, за производство и други;
  • Несъстоятелност;
  • Ликвидация;
  • Представителство по граждански и търговски дела по повод застрахователни договори;
  • Представителство пред застрахователни компании във връзка с изплащане на щети;

 

 

Публикации:

Новият единен портал на Имотния и Търговския регистър е вече факт