Трудово и Осигурително право

Ние консултираме международни компании по въпросите на трудовото право на  принципа на абонаментното правно обслужване и като външен консултант за тези компании.

Спектърът на услугите, които предоставяме в тази област включва създаване и прекратяване на трудовите отношения; последици в случаите на корпоративно преструктуриране (например ликвидация на фирми), издаване на разрешение за работа и пребиваване. Ние също така представляваме работодатели в различни видове трудови спорове, както и представителство пред Изпълнителна агенция „Главната инспекция по труда“.

Екипът ни предоставя и консултации на чуждестранни клиенти, наети в България, по въпроси относно техните права и отношения с работодателя, дисциплинарни нарушения и обезщетения.

Адвокатите ни разполагат със значителен опит в разрешаването на трудовоправни въпроси и на проблеми, свързани с прилагането на международни регламенти и спогодби в областта на социалното осигуряване.
Ние консултираме и подпомагаме клиентите си при правната им защита като работодатели, включително при процесуално представителство и представителство пред „Главна инспекция по труда”, трудови договори и консултации в социално-осигурителните отношения, съкращения и преструктуриране.
Екипът ни консултира и служителите по трудов договор относно техните отношения с работодателите, процедури по уволняване и освобождаване, обезщетения вследствие на трудова злополука, както и относно подоходно данъчно облагане.
Работили сме по въпросите, свързани с наемането на чужди граждани в български дружества, както и прехвърляне на български граждани, наети в международни дружества в чужбина.