Данъчно право

Ние консултираме компаниите и физическите лица относно техния данъчен статут и задължения в съответствие с изискванията на вътрешното данъчно законодателство с оглед на ДДС, корпоративно данъчно облагане, данък при източника, данък върху собствеността и т.н. Процесите на планиране на корпоративно преструктуриране, търговски сделки или финансови операции са придружени от нашите експертни съвети и анализи относно данъчните аспекти и ефекти от всяко действие. Ние представляваме нашите клиенти пред данъчните органи и съдилищата в случаите на данъчни проверки и данъчни спорове.

Ние вярваме, че данъчните консултанти трябва да разбират нуждите и бизнеса на клиента и да предлагат решения с конкретни резултати.

Данъците са разнородни и често пъти се възприемат като сложни. Нашите богати познания в правен и данъчен аспект ни позволяват да подпомогнем клиентите си по разбираем и удовлетворяващ за тях начин.

Предлагаме интегрирани услуги като:

  • Обща данъчна консултация;
  • Данъчни аспекти при сключване на търговски сделки;
  • Консултации за избягване на двойно данъчно облагане;
  • Данъчно и инвестиционно планиране;
  • Корпоративно облагане  и ДДС статут на дружества;
  • Данъчно облагане на имуществото;
  • Обжалване на актове и представителство пред данъчните власти и съда;
  • Данъчни консултации на физически лица,
  • Общи съвети за местните данъчни задължения;
  • Митнически закони;

 

Новини и публикации:

Обнародвани са промените в ЗДДС – 9%  ДДС за ресторантьори, книгоиздатели и търговци на бебешки стоки от 01 Юли 2020