Квалификация

 • Магистърска степен по Право в Софийски университет „Св. Климент Охридски”, България  (2002г).
 • Правоспособен адвокат, член на Софийска адвокатска колегия. (2003)
 • Квалифициран медиатор със специалност Търговска медиация, регистрирана в Общия регистър на Медиаторите към Министерство на Правосъдието.(2013)
 • Вписан представител по индустриалната собственост в регистъра  на представителите по индустриална соственост към Патентно ведомството на Република България. (2016)

 

Членство

International fiscal organization  (IFA) – branch Bulgaria. (от 2016)

Области на практика

 • Консултации по данъчно право на местни и чуждестранни лица,
 • Правно съдейсвие в областта на корпоративно и търговско право;
 • Сделки с недвижими имоти и строителен процес,
 • Консултации в процедурите по възлагане и провеждане на обществени поръчки,
 • Консултации на работодатели в областта на трудовото право,
 • Процесуално представителство по граждански, административни и арбитражни дела,
 • Регистрация наТърговски марки

Чужди Езици –

Английски, Испански, Руски