http://portal.registryagency.bg е новият единен портал на Имотния регистър, Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, който е активен от 9 Юни.

Сега действащите сайтове на Търговският регистър – http://brra.bg и на Имотният регистър- http://icadastre.bg ще функционират до 27 Юли 2020г.

До публикуване на пълната функционалност на новия портал, потребителите ще могат да заявяват електронни услуги единствено чрез сега действащите интернет страници – http://brra.bg и http://icadastre.bg. След 27 юли двете страници ще бъдат деактивирани и потребителите ще следва да заявяват и ползват услугите на регистрите през http://portal.registryagency.bg

В периода от 9 юни до 27 юли в модернизирания портал http://portal.registryagency.bg ще могат да се извършват регистрация на потребителски профил с възможност за присъединяване на средство за идентификация,  да се правят справки в Търговския регистър, за които не се дължат държавни такси, да се преглеждат сканираните документи, съдържащи се в делата на търговците/ЮЛНЦ, да се правят безплатни справки в Имотния регистър- „Проверка на статус на заявление“ и „Проверка на местонахождение на служба по вписванията“. Новост за потребителите на Имотния регистър е функционалността „Калкулатор за изчисляване на държавни такси“.

Важно уточнение е, че издадените преди 23.04.2020 г. сертификати от Агенцията по вписванията няма да могат да се ползват в новия портал. За достъп до функционалностите му, сертификатите трябва да бъдат с дата на издаване след 23.04.2020 г.

Източник: http://www.brra.bg/ContentManagementView.ra