На 15.10.2020г в Народното събрание е постъпил законопроект от Министерски съвет на Закон за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с който се прави предложение срокът за пререгистрация на юридическите лица с нестопанска цел да бъде удължен до 31.12.2022г.

Целта на направеното предложение е предотвратяване и ликвидиране на последиците от забавата в пререгистрацията на юридическите лица с нестопанска цел в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, която е резултат от извънредното положение, а впоследствие и от извънредната епидемична обстановка.

Към 31 май 2020 г. в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, са пререгистрирани едва 14 506 юридически лица с нестопанска цел, като по предварителни данни се очаква  между 30 000 – 35 000 юридически лица с нестопанска цел да се пререгистрират.

Мотивите на вносителя са, че ако понастоящем предвиденият краен срок за подаване на заявленията за пререгистрация не бъде удължен, това би довело до ситуация, в която огромна част от юридическите лица с нестопанска цел не биха изпълнили изискванията на Закона и биха съществували в латентно състояние, тъй като няма да са вписани в регистъра, воден от Агенцията по вписванията, но няма и да бъдат заличени. В допълнение се отчита, че подаването на прекомерно голям брой заявления за пререгистрация, съчетано с големия брой регулярно постъпващи заявления в края на календарната 2020 г., съществено би затруднило и работата на търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и би поставило в риск спазването на установения в чл. 19, ал. 2 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел срок.