ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА е администратор на лични данни и в това си качество спазва разпоредбите на приложимото законодателство (Общия Регламент относно защитата на личните данни – Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др.).

Контакти на  АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“

гр. София – 1000, ул. „Московска” 17, ет. 3

телефон: +359 2 450 90 90

email: office@dzmlawfirm.com

web: www.dzmlawfirm.com

 

Основание за събиране и обработване на лични данни:

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  събира и обработва Вашите лични данни на следните основания: когато използвате нашия интернет сайт, при сключване на договор за правна защита и съдействие, подписан с Дружеството като Довереник и Вас като Доверител, при предоставяне на потърсени от клиента правна консултация и съвет, като резултат от правните отношения, които имате с нас, или в резултат на контакт с нашите служители и клиенти или по друг начин в резултат на нашата дейност като правни консултанти и адвокати.

Категории лични данни:

 • Три имена, ЕГН, адрес, данни по лична карта, бизнес област, данни за Вашата компания, позицията Ви, принадлежност и връзката Ви с организация или друго юридическо лице и т.н.
 • Данни за контакт като имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес за кореспонденция, контакти в Skype / Viber / WhatsApp ID, LinkedIn profile, etc.
 • Счетоводна информация и информация свързана с данни за плащане и трансфери.
 • Лична информация, предоставена ни от клиента или от името на клиента във връзка с правно обслужване, с което сме ангажирани (включително и възможност да се съдържат чувствителни данни или специални категории данни).
 • Информация, събрана по време на ползването на нашия сайт.
 • Друга лична информация, предоставена от клиентите.

В случаите, при които изискваме от Вас лични данни, те са необходими за изпълнението на нашите задължения спрямо Вас с оглед услугите, за които сте ни ангажирали.

 • Лични данни на трети лица, във връзка с правния казус, за който сте ни ангажирали- в тези случаи Ви молим да ги предупредите, доколкото е възможно и преди да им предоставите личните данни на нас, относно основните условията и основанията, на които ние ще обработваме данните им в съответствие с настоящата политика.

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  събира и обработва лични данни за следните цели:

 1. изготвяне и подписване на договор за правна защита и съдействие и пълномощно с Адвокатското дружество, и издаване на счетоводен документ;
 2. във връзка с изпълнението на задълженията ни по подписания договор за правна защита и съдействие, с оглед на спецификата на конкретния казус: подготовка и завеждане на искова молба, жалба, тъжба, сигнал; изготвяне на договор, пълномощно, нотариален акт, декларации, уведомления, справки, заявления, дружествени документи, процесуално представителство и т.н;
 3. справки в държавни институции, публични регистри, справки в органите на съдебна и изпълнителна власт по съдебни и досъдебни производства, публични и частни съдебни изпълнители, нотариуси и др. които имат отношение към правния казус и подготовката на съответната документация;
 4. за осъществяване на връзка и комуникация с Вас по време на действие на договора помежду ни и след неговото приключване;

Основанията, на които обработваме Вашите данни са:

 1. сключването и изпълнението на договор за правна защита и съдействие, както и за защита на наши легитимни интереси във връзка с договора;
 2. спазване на законовите ни задължения да обработваме и предоставяме Вашите данни на държавните органи (напр. НАП) във връзка с изискванията на данъчното и счетоводното законодателство;
 3. възможно е да се наложи да обработваме данните Ви, за да защитим ваши или на друго лице (жизненоважни) интереси;
 4. в някои случаи (напр. след прекратяване на догворните отношения с Вас) обработването на някои ваши лични данни (телефон, и-мейл) се основава на Вашето съгласие.

Следните организации/лица ще получат личните ви данни:

С оглед конкретиката на Вашия правен казус, в изпъление на подписания помежду ни договор за правна и защита и съдействие, ще използваме предоставените ни от Вас лични данни единствено за защита на Вашите интереси, но когато е необходимо (и в изпълнение на законовите изисквания), Вашите лични данни могат да бъдат разкрити на:

 1. Органи на съдебната власт – Съдилища, Прокуратура, при работа по съдебни и досъдебни производства;
 2. Органи на изпълнителната власт – Полиция, министерства, агенции и др.;
 3. Вещи лица – по назначени експертизи;
 4. Държавни органи – напр. НАП, общини, социални служби, агенции и др. при справки, подаване на декларации, заявления, искания, удостоверения, изготвяне на доклади и др.;
 5. Публични регистри – напр. регистри към Агенция по вписванията и др.;
 6. Нотариуси, публични и частни съдебни изпълнители;
 7. Трети лица – адвокати на противната страна;
 8. На колеги адвокати – само, когато имаме Вашето изрично съгласие за преупълномощаване;
 9. На нашите адвокатски сътрудници – това са служители на Адвокатското дружество, с които сме сключили трудов договор и които са обвързани с клауза за конфиденциалност;
 10. Дружество за счетоводно обслужване – във връзка с изготвянето на счетоводни документи;

По изключение, Вашата лична информация, може да бъде разкрита на трети лица по следния начин:

Може да бъде прехвърлена като актив във връзка със сливане или продажба на бизнеса или като част от нашия бизнес или като част от корпоративна реорганизация или други промени в корпоративното управление.

Може да бъде предоставена на доставчиците на услуги, които да ни подпомогнат да обработваме данните Ви – счетоводна компания,  куриерска компания, агенция за преводи и легализация (с оглед доставяне на пратки отнасящи се до Вас и във връзка с Вашия договор).

На доставчиците на услуги не се разрешава да запазят за тяхната собствена или самостоятелна полза общите данни, както и да ги задържат за по-дълго, отколкото е необходимо за извършване на посочената услуга.

При всички случаи на споделяне, АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ задължава трети лица, клиенти, служители, партньори, колеги адвокати, да поддържат конфиденциалност на информацията и да се ангажират, че Вашите лични данни се използват само за договорените цели. На трети страни/партньори ще бъде разрешено да получават само тази лична информация, от която се нуждаят, за да изпълняват своите функции от наше име. Освен това, те трябва да обработват лични данни в съответствие и при спазване на политиката за поверителност на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  и както е разрешено от приложимите закони за защита на личните данни.

Личните Ви данни могат да бъдат предоставени на държавни органи (напр. за органи за контрол, за разкриване и предотвратяване на престъпления и нарушения), само когато е предвидено в закон и при условията, посочени в него.

Предаване на личните данни на държава извън ЕС или на международна организация

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица, без предварително да получи Вашето съгласие, освен ако спецификата на възложената задача не изисква такова прехвърляне като ще бъдат спазени гаранциите по чл.44-46 от Регламент (ЕС) 2016/679.

Период на съхраняване на данните

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  съхранява Вашите лични данни, предоставени във връзка със сключен помежду ни договор за правна защита и съдействие, за срок от 5 години след изпълнението на договора за целите на защита на правните интереси на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ , а също и на Вашите правни интереси,  при съдебни или административни спорове.

Счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

 

АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“   Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходим да бъде удължен с оглед изпълнение на нормативно задължение или с оглед легитимни интереси на Администратора или друго.

 

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ личните си данни във вид, удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;
 • имате право да поискате от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне, при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато сте оттеглил своето съгласие, ако са дадени на това основание;
 • когато сте възразил срещу обработването,
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;
 • когато личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • при упражняването на официални правомощия, които са ни предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
 • или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
 • имате право да поискате от АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“ да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;
 • имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);
 • имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.

 Имате право на жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е Комисия за защита на личните данни:

Комисията за защита на личните данни

София – 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Център за информация и контакти – тел. 02/91-53-518

Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg

 

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“  , можете да го направите на посочените по-горе данни за контакт на АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО „ДОНЧЕВ, ЗАМФИРОВА, МАРИНОВА“.

Промени в нашата Политика за поверителност

Всички промени, които правим в нашата Политика за поверителност, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Последна актуализация: 1 май 2020 г.