Обществени поръчки

Предоставяме консултации по изготвянето на оферти с цел да се спазят специфичните изисквания на процедурите за възлагане на обществени поръчки, както и проверка на документи за участие. Предлагаме и представителство в производството по обжалване на актовете на възложителите пред Комисията за защита на конкуренцията и съда.