Съдебно представителство

Нашите адвокати представляват международни компании пред държавните съдилища и арбитражните съдилища в България по търговски спорове и несъстоятелност, договорни спорове, събиране на вземания, право на собственост, трудови спорове, съдебен контрол на административни актове, данъчни спорове.

Съдействаме на клиентите ни, когато се сблъскат с трудности и спорове в техните бизнес отношения. Ние предлагаме професионални услуги на посредник в търговските отношения, за да подпомогнем клиентите при намиране на взаимно изгодно решение.

Нашите услуги в областта на процесуалното представителство включват:

  • Правно представителство по граждански и административни дела пред всички инстанции;
  • Учредяване на предварителни обезпечения – запор на банкови сметки, възбрана над имоти, задържане на активи; Принудително изпълнение;
  • Признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения;
  • Арбитражни производства;
  • Изготвяне на жалби и представителство пред Европейския съд по правата на човека в Страсбург;

Медиация

Принципната ни препоръка към нашите клиенти е да избягват делата, в случай, че е налице такава възможност. Делата често продължават години, могат да преминат границата на очакваното и не винаги водят до търсеното решение на даден проблем. Затова се стремим да насочим клиентите си към алтернативни методи за разрешаване на спорове какъвто може да бъде медиацията. Медиацията е неформална процедура за решаване на спорове, при която двете страни достигат сами до споразумение, подпомагани от неутрално трето лице – медиатор.
Нашата кантора разполага със сертифицирани медиатори, които могат да предоставят комплексни медиаторски услуги. Те също така имат в биографията си редица успешни преговори между български фирми и големи чужди инвеститори в България.